Otwarte Projekty

Naukowcy z instytutów zewnętrznych lub partnerskich mogą składać wnioski na własne projekty ograniczone czasem trwania od jednego roku do trzech lat, aby wspólnie z badaczami CASUS pracować nad konkretnymi zagadnieniami badawczymi z ich dziedziny. Są one przyznawane na zasadach konkurencyjnych, zapewniając wsparcie finansowe dla wspólnych stanowisk doktoranckich i podoktorskich. Co najmniej jeden główny badacz (principle investigator PI), który wspólnie proponuje projekt, musi być badaczem afiliowanym w CASUS.

W tym celu należy złożyć, krótki, odpowiednio uzasadniony pisemny wniosek, określający cele naukowe projektu w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy.  Należy przedstawić rownież wartość naukową wynikającą z podejmowanej współpracy. Wniosek musi zawierać określone ramy czasowe wraz z kamieniami milowymi oraz uzasadnienie wnioskowanych zasobów ludzkich, zwykle jako jedni lub dwa pozycje doktorskie.

Głównym kryterium oceny wniosków jest ich wartość naukowa w odniesieniu do aktualnego stanu badań w dyscyplinach związanych z badaniami systemów. Kolejną podstawą oceny są  połączone badania i rozwój nowych cyfrowych metod oraz transfer tych metod poprzez wdrożenie, dostosowanie oraz rozszerzenie istniejących rozwiązań.

Najnowsze projekty otwarte